CRYPTO EASILY EXPLAINED

Algemene Voorwaarden Easy Peasy Crypto BV

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de aanbieder
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Overmacht
Artikel   7 – Herroepingsrecht
Artikel   8 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   9 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 10 – Verplichtingen van de aanbieder bij herroeping
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Betaling
Artikel 13 – Intellectueel eigendom
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, digitale publicaties, waaronder online cursussen en e-books, en/of diensten op afstand, waaronder crypto coaching sessies en crypto trainingen,  en/of diensten op locatie, waaronder crypto trainingen/cursussen, crypto coaching sessies, workshops en presentaties, aan consumenten aanbiedt;
 2. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale publicaties en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en/of een overeenkomst op locatie en deze zaken, digitale publicaties en/of diensten door de aanbieder worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde partij en de aanbieder;
 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 5. Dag: kalenderdag;
 6. Digitale publicaties: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand en/of de overeenkomst op locatie;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de aanbieder en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale publicaties en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruikgemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Overeenkomst op locatie: een overeenkomst die tussen de aanbieder en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop van producten en/of diensten, waaronder trainingen, cursussen, coaching sessies, presentaties en workshops, waarbij de overeenkomst door de aanbieder of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde partij en de aanbieder, op locatie wordt uitgevoerd
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en aanbieder gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 
Artikel 2 – Identiteit van de aanbieder

Easy Peasy Crypto BV
Gasthuisvest 7E
2011 ET Haarlem
hello@easypeasycrypto.nl
KvK-nummer: 82883661
 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de aanbieder en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en/of overeenkomst op locatie tussen de aanbieder en consument.
 2. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden is ten allen tijden in te zien op de website van aanbieder onder “Algemene Voorwaarden”.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale publicaties en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de aanbieder gebruikmaakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale publicaties. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de aanbieder niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de aanbieder onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de aanbieder is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de aanbieder passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt het voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de aanbieder daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De aanbieder kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand en/of de overeenkomst op locatie. Indien de aanbieder op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Indien van toepassing zal de aanbieder uiterlijk bij levering van het product, de dienst en/of digitale publicatie aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of elektronisch meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de aanbieder waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale publicaties; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. De consument gaat, bij aanvaarding van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, ermee akkoord dat:
  – alle informatie die de consument krijgt bij alle uitingen van Easy Peasy Crypto, zowel digitaal als fysiek, louter informatief is en geen investeringsadvies bevat noch een aanbod, uitnodiging of aanbeveling om een financieel instrument aan te kopen of te verkopen of om een andere transactie aan te gaan; 
  – alle medewerkers van de aanbieder of iedereen die op wat voor wijze dan ook onderdeel is van Easy Peasy Crypto geen professioneel financieel adviseur is; 
  – wanneer de consument in crypto wilt investeren, hij beseft dat de kans dat hij het ingelegde geld verliest altijd aanwezig is en dat hij daarom zelf ervoor verantwoordelijk is om alleen geld te investeren dat hij bereid is te verliezen;
  – de consument de enige is en blijft die verantwoordelijk is voor hoe hij/zij zijn/haar investeringen wel of niet doet.

Artikel 6 – Overmacht

 1. De aanbieder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de consument indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de aanbieder geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de aanbieder niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van aanbieder of van derden daaronder begrepen. De aanbieder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de aanbieder zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. De aanbieder kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel de aanbieder ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de aanbieder gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

 1. Bij producten:
 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De aanbieder mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De aanbieder mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 1. Bij digitale publicaties:
 1. Indien de consument de kwaliteit en/of inhoud van een digitale publicatie niet naar behoren vindt, dan dient de consument een klacht in te dienen bij de aanbieder per mail. Aanbieder zal samen met de consument zoeken naar een passende oplossing om deze betreffende klacht op te lossen.
 1. Bij diensten op afstand en/of locatie:
 2. Indien de consument verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip dient de consument de aanbieder hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de consument binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de aanbieder doorgeeft, dan wel geen zodanig bericht geeft is de aanbieder gerechtigd om desbetreffende afspraak als voldaan te beschouwen en 100% van de kosten in rekening te brengen. Afspraken mogen wel 24 uur van te voren verzet worden.
 3. Mocht cliënt na aanmelding alsnog afzien van deelname, dan geldt de volgende annuleringsregeling:
 4. Bij annulering langer dan een maand (30 dagen) voor aanvang van de dienst worden de kosten volledig gerestitueerd.
 5. Bij annulering tussen een maand (30 dagen) en twee weken (14 dagen) voor aanvang van de dienst worden de kosten voor 50% gerestitueerd.
 6. Bij annulering korter dan twee weken (14 dagen) voor aanvang van de dienst worden de kosten niet gerestitueerd.

Artikel 8 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de aanbieder hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht voor een product of digitale publicatie, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan de aanbieder per email.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen (voor een product) vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de aanbieder. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de aanbieder verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de aanbieder niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de aanbieder aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 Artikel 10 – Verplichtingen van de aanbieder bij herroeping

 1. Als de aanbieder de melding van herroeping door de consument per email ontvangt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De aanbieder vergoedt alle betalingen van de consument onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. De aanbieder mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De aanbieder gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de aanbieder producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële of cryptocurrency markt en waar de aanbieder geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de aanbieder dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 Artikel 12 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst of verstrekken van een digitale publicatie, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de aanbieder te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de aanbieder is gewezen op de te late betaling en de aanbieder de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de aanbieder gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De aanbieder kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 Artikel 13. Intellectuele eigendom

 1. De aanbieder behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Het maken van een werk, het verstrekken ervan of het verstrekken van toegang daartoe, houdt nimmer een overdracht van voormelde rechten of bevoegdheden in, ongeacht of de consument aan de aanbieder een vergoeding heeft betaald voor de totstandkoming, het gebruik van of de toegang tot deze het betreffende werk.
 2. Alle door de aanbieder opgestelde digitale publicaties zoals online cursussen en e-books zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de consument en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de aanbieder worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. De aanbieder heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De aanbieder beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven per mail worden ingediend bij de aanbieder.
 3. Bij de aanbieder ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de aanbieder binnen de termijn van 30 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de aanbieder in ieder geval 8 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 6. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de aanbieder. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
 7. Een klacht schort de verplichtingen van de aanbieder niet op, tenzij de aanbieder schriftelijk anders aangeeft.
 8. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de aanbieder, zal de aanbieder naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de aanbieder en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd.